Meny

Ersättning

Arbetslöshetsförsäkringen kompenserar en viss del av inkomstbortfallet vid arbetslöshet. Arbetslöshetsförsäkringen består av två delar, en frivillig inkomstrelaterad försäkring och en grundförsäkring.

Arbetsvillkor och medlemsvillkor
För att vara ersättningsberättigad till inkomstrelaterad ersättning, måste du uppfylla både medlemsvillkor och arbetsvillkor. Medlemsvillkoret innebär att du ska ha varit medlem i en a-kassa i minst 12 sammanhängande månader.
Arbetsvillkoret innebär att du ska ha arbetat minst 80 timmar per månad i 6 månader inom en 12 -månaders period (huvudregel). 
Om du inte uppfyller arbetsvillkoret genom huvudregeln, prövas din ansökan enligt alternativregeln, som innebär att du ska ha arbetat minst 50 timmar per månad i 6 sammanhängande månader och sammanlagt minst 480 timmar.
Som förvärvsarbete räknas också: tid med föräldrapenning eller fullgjord totalförsvarsplikt (max 2 månader tillsammans med arbete i 4 månader, med minst 50 timmar föräldrapenning och minst 330 timmar förvärvsarbete). 

Inkomstrelaterad ersättning
Du ska uppfylla både medlemsvillkor och arbetsvillkor för att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning. Högsta dagpenningen som betalas ut är 910 kronor per dag brutto under de första 100 ersättningsdagarna. Från dag 201-300 i ersättningsperioden är den högsta dagpenningen 760 kronor per dag brutto, detsamma gäller dig som har barn under 18 år (dag 301-450).

Rätt till grundersättning
Om du är medlem i en a-kassa och endast uppfyller ett arbetsvillkor, kan du ha rätt till grundersättning. Ersättningen är då högst 365 kronor per dag. Du kan få högsta grundersättning om du arbetat heltid under de senaste 12 arbetade månaderna. Har du inte arbetat heltid under 12 månader, sänks ersättningen motsvarande din arbetade tid.
Är du inte medlem ska du vända dig till Alfa-kassan.

Ersättningsperiod
Om du uppfyller villkoren för rätt till arbetslöshetsersättning beviljar arbetslöshetskassan dig en ersättningsperiod på 300 ersättningsdagar. Ersättning betalas högst ut för fem dagar per vecka. Som ersättningsdagar räknas även de dagar då du får aktivitetsstöd. Innan ersättning betalas ut första gången, har du en karens på sju ersättningsdagar. Karensen dras en gång per ersättningsperiod.
För att få en ny ersättningsperiod skall du ha uppfyllt ett nytt arbetsvillkor.

Ersättning per dag
Högsta ersättningen per dag som betalas ut är 910 kronor brutto, om du har rätt till inkomstrelaterad ersättning. För att få 910 kronor per dag skall din tidigare genomsnittliga inkomst ha varit minst 25 025 kronor per månad.
Dagpenningen är 80 procent av tidigare inkomst under ersättningsdag 1 - 200. Dag 201  - 300 är dagpenningen 70 procent av tidigare inkomst. Sänkningen till 70 procent påverkar ersättning som grundas på en månadsinkomst under 23 890 kronor. Ersättningen utbetalas ut för högst fem dagar per vecka och är skattepliktig inkomst. Grundersättningen är 365 kronor per dag om du arbetat heltid innan du blev arbetslös.

Förälder
Föräldrar som förbrukat 300 ersättningsdagar och har barn under 18 år får ytterligare 150 ersättningsdagar. Du får förlängningen om du fortfarande är arbetssökande när dina 300 ersättningsdagar tar slut. Du behöver inte ansöka om att få ytterligare 150 ersättningsdagar om du har barn under 18 år när din ersättningsperiod tar slut. A-kassan kontrollerar detta mot Försäkringskassan.

Tidsbegränsning för ansökan
Tänk på att tidrapporten/kassakortet för en viss vecka måste ha nått oss inom nio månader från den sista dagen på tidrapporten/kassakortet. Kommer tidrapporten/kassakortet för sent till oss kan du inte få ersättning för den veckan.

Genomsnittlig arbetstid
Den genomsnittliga arbetstiden kan aldrig bli mer än 40 timmar per vecka. Kassan räknar ut din genomsnittliga veckoarbetstid, från det att du anmält dig på Arbetsförmedlingen och 12 senaste månader bakåt i tiden. De 12 månaderna kan förlängas bakåt i tiden, läs mer under överhoppningsbar tid.

Tid som jämställs med arbetad tid
Semester, ledighet med helt eller delvis bibehållen lön, avgångsvederlag eller ekonomiskt skadestånd som motsvarar lön  jämställs med förvärvsarbete  kan ingå i ett arbetsvillkor. Under denna tid betraktas man inte som arbetslös och man kan därför inte få ersättning.

Överhoppningsbar tid
När tiden som din ersättning grundas på, ska bestämmas räknas inte den tid då man varit förhindrad att arbeta på grund av:
* Sjukdom
* Vård av barn/föräldrapenning
* Avslutad heltidsutbildning 
* Frihetsberövande på kriminalvårdens område
* Militär utbildning som rekryt inom Försvarsmakten
* Vistats utomlands till följd av att han/hon följt med sin maka/make, sambo vid dennes utlandsarbete. Arbetsgivaren ska ha sitt säte i Sverige och lönen betalas ut från Sverige
* Etableringsersättning

Högst fem år kan på detta sätt räknas bakåt i tiden. Undantag  gäller för medföljande make, där finns det inte någon tidsgräns.

Tjänstledighet
Vid tjänstledighet kan det hända att du inte berättigad till ersättning. Kontakta kassan vad som gäller vid tjänstledighet.

Höjning av dagpenning under pågående ersättningsperiod
* Efter det att förbundens löneförhandlingar avslutats.
* Om du haft ett sammanhängade avbrott på minst 25 veckors arbete      
   med en högre normalarbetstid.