Hoppa till innehåll
Glöm inte att skicka in din aktivitetsrapport!
Glöm inte att skicka in din aktivitetsrapport!

Om oss

Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassas syfte och ändamål är att betala ut arbetslöshetsersättning till sina medlemmar vid arbetslöshet.

Medlemsantal  
Kassan hade 12 643 medlemmar den 31 december 2023.

Verksamhetsområde
Kassans verksamhetsområde är begränsat till i Sverige anställda inom massa- och pappersindustrin. Verksamheten regleras i kassans stadgar och i lagen (1997:238) om arbetslöshetskassor.

Organisationsnummer
802005-4980

Organisation
Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa har sitt säte i Stockholm där handläggning sker både när det gäller medlemskap och arbetslöshetsersättning. Arbetslöshetskassans högsta beslutande organ är föreningsstämman. 

Föreningsstämman väljer arbetslöshetskassans styrelse. Styrelsen ansvarar för arbetslöshetskassans organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. 
Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa styrelse består av 5 ledamöter och 3 suppleanter. En av ledamöterna och en av suppleanterna är statens representanter och utses av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).

En ordförande för Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa samt en kassaföreståndare ansvarar för den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.

Behandling av personuppgifter
Vid ansökan om medlemskap i Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa vill vi att du lämnar uppgift om dig själv samt uppgift om din anställning. Uppgifterna om dig själv används för att registrera dig som medlem. För att kunna bedöma om du har möjlighet att bli medlem i Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa måste du arbeta eller haft ditt senaste arbete inom pappers- eller massaindustrin

Vi är skyldiga att vid förfrågan eller då uppgiftsskyldighet föreligger lämna uppgift om dig till myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, CSN och andra a-kassor utan ditt godkännande.

I övrigt lämnar vi inte ut några uppgifter om dig till utomstående. Det är bara du själv som medlem som kan hämta ut uppgifter om dig själv. Om du vill att någon annan ska kunna ta del av dina uppgifter måste du skicka en fullmakt till Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa där detta framgår.

För att garantera att arbetslöshetskassan har korrekt adress till dig görs en samkörning med SPAR-registret. För att ge dig bästa service är det viktigt att du ändå alltid meddelar oss om eventuella förändringar.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att begära ut registerutdrag efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, då får du besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Årsredovisning
Arbetslöshetskassans verksamhetsår utgörs av ett kalenderår.
Styrelsen avger årsredovisning för varje räkenskapsår. Årsredovisningen skall skrivas under av samtliga styrelseledamöter och av kassaföreståndaren. Årsredovisningen för det förflutna verksamhetsåret avlämnas till revisorerna senast den 31 mars.

Dokument

Stadgar